Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tàn bạo
  an atrocious regime
  một chế độ tàn bạo
  (khẩu ngữ) quá xấu, tồi tệ
  atrocious weather
  thời tiết quá xấu

  * Các từ tương tự:
  atrociously, atrociousness