Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có rận, có chấy
  (khẩu ngữ) tồi tệ; ốm
  a lousy holiday
  một kỳ nghỉ tồi tệ
  I feel lousy
  tôi cảm thấy muốn ốm
  (vị ngữ)
  lousy with something (somebody)
  (lóng)
  chen chúc, đầy
  tháng tám, nơi này đầy khách du lịch