Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] địa ngục
  ghê tởm
  infernal cruelty
  sự tàn bạo ghê tởm
  quỷ quái; khó chịu
  Cái điện thoại quỷ quái này không ngừng reo suốt ngày

  * Các từ tương tự:
  infernal machine, infernality, infernally