Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] ma quỷ; như ma quỷ
    độc ác, hiểm độc

    * Các từ tương tự:
    diabolical, diabolically