Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác demoniacal)
  ma quỷ, quỷ quái
  điên cuồng
  demoniac fury
  cơn giận điên cuồng

  * Các từ tương tự:
  demoniacal, demoniacally