Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demoniacal /di'mouniækəl/  

 • Tính từ
  bị ma ám, bị quỷ ám
  ma quỷ, quỷ quái
  điên cuồng
  mãnh liệt
  Danh từ
  người bị ma ám, người bị quỷ ám

  * Các từ tương tự:
  demoniacally