Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depraved /di'preivd/  

 • Tính từ
  hỏng, sa đoạ, suy đồi
  depraved thoughts
  những ý nghĩ sa đọa

  * Các từ tương tự:
  depravedly