Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không kính Chúa

    * Các từ tương tự:
    impiously, impiousness