Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maleficent /mə'lefisnt/  

  • Tính từ
    hiểm ác, có ác tâm