Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accursed /ə'kɜ:sid/  

 • Tính từ
  đáng ghét, khó chịu
  this accursed weather
  thời tiết đáng ghét này, thời tiết chết tiệt này
  (cũ) bị nguyền rủa

  * Các từ tương tự:
  accursedly, accursedness