Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diabolically /,daiə'bɒlikli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc ác, [một cách] hiểm độc
    [một cách] tồi tệ