Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abominable /ə'bɒminəbl/  /ə'bɒminəbl/

 • Tính từ
  (+ to) làm ghê tởm
  your behaviour is abominable to me
  cách đối xử của anh làm tôi ghê tởm
  tồi tệ
  abominable weather
  thời tiết tồi tệ

  * Các từ tương tự:
  Abominable Snowman, abominableness