Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gớm ghiếc, kinh khủng
  a hideous crime
  tội ác kinh khủng
  a hideous face
  bộ mặt gớm ghiếc

  * Các từ tương tự:
  hideously, hideousness