Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kinh tởm, khủng khiếp
  a gruesome report about torture in a prison camp
  một bản báo cáo khủng khiếp về cuộc tra tấn ở một trại nhà tù

  * Các từ tương tự:
  gruesomely, gruesomeness