Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  quái dị
  tribal dancers wearing grotesque masks
  các cũ nữ bộ tộc mang những chiếc mặt nạ quái dị
  lố bịch, kỳ cục
  a grotesque distortion of the truth
  sự xuyên tạc sự thật một cách kỳ cục
  the grotesque sight of an old man trying to flirt with a young girl
  cái cảnh lố bịch của một lão già cố ve vãn một thiếu nữ
  Danh từ
  the grotesque
  cái quái dị, cái lố bịch, cái kỳ cục
  he was a master of the grotesque in painting
  ông ta là một bậc thầy trong việc thể hiện cái lố bịch trong hội họa

  * Các từ tương tự:
  grotesquely, grotesqueness, grotesquerie