Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng như grotesquery
    chỉ cái, phong cách, sự