Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anomalous /ə'nɒmələs/  

  • Tính từ
    bất thường, dị thường

    * Các từ tương tự:
    anomalous refraction, anomalously, anomalousness