Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freakish /'fri:ki∫/  

 • Tính từ
  bất bình thường
  freakish weather
  thời tiết bất bình thường
  freakish behaviour
  cách xử sự bất bình thường

  * Các từ tương tự:
  freakishly, freakishness