Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grotesquely /grəʊ'teskli/  

  • Phó từ
    [một cách] quái dị, [một cách] lố bịch, [một cách] kỳ cục