Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khác thường, dị thường (theo hướng không hay)
  abnormal weather
  thời tiết khác thường
  be mentally abnormal
  khác thường về tâm thần

  * Các từ tương tự:
  abnormal end (ABEND), abnormal end of task, abnormal end of transmission, abnormal function, Abnormal profits, abnormal propagation, abnormal reflection, abnormal refraction, abnormal return address