Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xử sự sai lệch
    Danh từ
    người xử sự sai lệch