Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bất bình thường; quái đản