Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khác nhau, bất đồng

    * Các từ tương tự:
    Divergent cycle