Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (disagreed)
  bất đồng ý kiến
  bất đồng ý kiến với quyết định của ai
  bất hòa
  disagree with somebody
  bất hòa với ai
  khác, không khớp
  the reports from Rome disagree with those from Milan
  báo cáo từ Roma khác với báo cáo từ Milan
  disagree with somebody
  không hợp (nói về thức ăn, khí hậu)
  tôi buồn nôn, món cá ấy không hợp với tôi

  * Các từ tương tự:
  disagreeable, disagreeableness, disagreeables, disagreeably, disagreebles, disagreement