Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bất đồng quan điểm
  Động từ
  (+ from)
  bất đồng quan điểm với
  tôi muốn có quan điểm bất đồng với bản kiến nghị

  * Các từ tương tự:
  dissenter, dissentient, dissenting, dissenting vote, dissentingly