Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissentient /di'senʃiənt/  

 • Tính từ
  không tán thành quan điểm của đa số; không tán thành quan điểm chính thức
  without a dissentient voice
  không có ai chống, hoàn toàn nhất trí
  Danh từ
  người không tán thành quan điểm của đa số; người không tán thành quan điểm chính thức