Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissentingly /di'sentiɳli/  

  • Phó từ
    bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến