Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissenting vote /di'sentiɳvout/  

  • Danh từ
    phiếu chống; sự bỏ phiếu chống
    không có phiếu chống, hoàn toàn nhất trí (bầu)