Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissenter /di'sentə[r]/  

  • Danh từ
    người bất đồng quan điểm
    Dissenter
    (tôn giáo)
    kẻ biệt giáo (người không theo quốc giáo ở Anh)