Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissenting /di'sentiη/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  bất đồng quan điểm
  a dissenting opinion
  một ý kiến bất đồng

  * Các từ tương tự:
  dissenting vote, dissentingly