Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disagreement /,disə'gri:mənt/  

 • Danh từ
  (+ about, on) sự không đồng ý kiến, sự bất đồng
  total disagreement on how to proceed
  sự bất đồng hoàn toàn về việc phải tiến hành ra sao
  ý kiến bất đồng
  disagreement between colleagues
  những ý kiến bất đồng giữa các đồng sự