Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cãi nhau vặt
    tụi trẻ luôn luôn cãi vặt với nhau về đồ chơi của chúng