Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squabble /'skwɒbl/  

 • Động từ
  squabble with somebody about (over) something
  cãi vã ầm ĩ lên
  Tam cứ luôn luôn cãi vã ầm ĩ lên với chị nó về việc ai sẽ dùng xe đạp
  Danh từ
  cuộc cãi vã ầm ĩ lên

  * Các từ tương tự:
  squabbler