Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squabbler /'skwɔblə/  

  • Danh từ
    người hay cãi nhau, người hay cãi vặt