Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cãi nhau
  pick a quarrel wih somebody
  gây chuyện cãi nhau với ai
  their quarrel wasn't serious
  họ cãi nhau nhưng cũng không nghiêm trọng lắm
  (+ with) cớ để phàn nàn
  tôi không có gì để phàn nàn về anh ta
  Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  cãi nhau
  cãi nhau với ai về việc gì
  Các cháu thôi cãi nhau đi!
  (with something) phàn nàn, không đồng ý (về việc gì)
  quarrel with a statement
  không đồng ý với một lời tuyên bố

  * Các từ tương tự:
  quarreler, quarreling, quarreller, quarrelsome, quarrelsomeness