Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cãi lộn
  cuộc cãi lộn
  Động từ
  wrangle [with somebody] [about (over) something]
  cãi lộn (với ai về cái gì)
  bọn trẻ đang cãi lộn [với nhau] về món đồ chơi mới

  * Các từ tương tự:
  wrangler