Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarrelsomeness /'kwɔrəlsəmnis/  

  • Danh từ
    tính hay câi nhau; tính hay gây gỗ, tính hay sinh sự