Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loggerheads /'lɒgəhedz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    at loggerheads [with some-body]
    bất hòa với ai