Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

controversy /'kɒtrəvɜ:si, kən'trɒvəsi/  

  • Danh từ
    (+ about, over)
    cuộc tranh luận, cuộc bàn cãi
    a bitter controversy about (overthe sitting of the new airport
    cuộc tranh luận gay gắt về địa điểm của phi trường mới