Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confrontation /,kɒnfrʌn'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự chạm trán, sự đối đầu
  a confrontation between the government and the unions
  sự đối đầu giữa chính phủ và các nghiệp đòan

  * Các từ tương tự:
  confrontational, confrontationist