Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

argumentation /,ɑ:gjʊmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự cãi lẽ, sự tranh luận