Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contention /kən'ten∫n/  

 • Danh từ
  sự tranh giành
  two teams in contention for the title (to win the title)
  hai đội giành nhau danh hiệu vô địch
  sự tranh cãi
  this is not a time for contention
  đây không phải lúc để tranh cãi
  luận điểm, ý kiến
  it's my contention that
  ý kiến của tôi là
  a bone of contention
  xem bone