Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ và quá khứ phân từ của spit
  xem spit
  Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  cuộc cãi cọ vặt
  cuộc cãi cọ vặt giữa hai chị em
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  ghệt mắt cá (phủ trên giày)
  đôi ghệt mắt cá

  * Các từ tương tự:
  spatchcock, spate, spathaceous, spathe, spathed, spathic, spathiform, spathose, spathulate