Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thành ngữ)
  [thuộc] vua, [thuộc] nữ hoàng;[thuộc] hoàng gia; vương (trong từ ghép)
  the royal family
  hoàng gia
  prince royal
  hoàng thái tử
  Royal Navy
  hải quân hoàng gia
  như vua chúa; huy hoàng; lộng lẫy; rất trọng thể
  a royal welcome
  sự đón tiếp rất trọng thể
  a battle royal
  xem battle
  Danh từ
  người hoàng tộc

  * Các từ tương tự:
  royal blue, royal Commission, Royal Highness, royal jelly, royal prerogative, royal sail, royal stag, royalism, royalist