Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như bà hoàng; đường bệ