Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  oai phong, hùng vĩ
  majestic views
  cảnh vật hùng vĩ

  * Các từ tương tự:
  majestical, majestically, majesticalness