Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tỏ vẻ khinh thị, tỏ vẻ coi khinh
  a disdainful reply
  một lời đáp đầy vẻ coi khinh

  * Các từ tương tự:
  disdainfully, disdainfulness