Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kiêu kỳ, ngạo nghễ
    a haughty young lady
    một bà trẻ tuổi kiêu kỳ