Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patronizing /'pætrənaiziŋ/  /'petrənaiziŋ/

 • Tính từ
  [có thái độ] kẻ cả
  a patronizing tone of voice
  giọng nói kẻ cả

  * Các từ tương tự:
  patronizingly