Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-gger; -ggest)
  tự mãn
  a smug smile
  nụ cười tự mãn

  * Các từ tương tự:
  smuggle, smuggler, smuggling, smugly, smugness